Aktuelle betingelser dwitt.dk

Brugervilkår for firma på dwitt.dk

Ved at oprette en malerfirmaprofil på dwitt.dk, accepterer du disse brugervilkår og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene og gemme/udskrive dem.

1. Om dwitt.dk tjenesten

dwitt.dk er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod boligejer, boliglejer (herefter ”Brugere”) og malerfirmaer (Herefter ”Malerfirma”),, hvor brugerne kan anvende dwitt.dk som platform for at indhente tilbud på konkrete specificerede maleropgaver og anmelde/bedømme malerfirmaer. Malerfirmaerne kan anvende platformen(hjemmesiden) til at afgive tilbud på brugernes forespørgsler samt promovere deres virksomhed ved hjælp af deres malerfirma på tjenesten.

dwitt.dk kan overordnet opdeles i to hovedområder:

1.1 Brugerprofil samt indhentelse af tilbud

Brugere kan oprette en profil, hvor de angiver deres stamdata. Disse stamdata bruges kun til at frigives til malerfirmaer når brugeren har acceptere et tilbud. Ligeledes bruges disse stamdata af dwitt.dk til at komme i kontakt med brugeren i tilfælde det er nødvendigt.

1.2 Malerfirmaprofil

Malerfirmaerne kan her oprette sin egen firmaprofil , hvor de kan anføre telefontider, samt uploade og dele eget materiale og oplysninger mv. i det omfang, de ønsker det. Brugerne vil kunne browse registrerede malerfirmaprofiler igennem, læse eller skrive anmeldelser af firmaet efter egne erfaringer, dog kun hvis de har får udført arbejde af det pågældende firma igennem dwitt.dk samt vurdere værkstedernes service på en skala/rating fra 1-5.

2. Din profil som malerfirma

For at kunne bruge dwitt.dk tjenesten herunder afgive tilbud, skal du oprette en profil for malerfirmaet, og i den forbindelse afgive en række obligatoriske stamoplysninger, herunder Malerfirmaets navn, postadresse, emailadresse, cvr.nr, telefon m.m. Profilen er personlig for malerfirmaet, og et malerfirma må således kun oprette én profil, og alene af én person hos malerfirma, som er berettiget hertil af malerfirma. Der må ikke opgives et andet malerfirma emailadresse, og man må ej heller udgive sig for at være en anden end den, man er. Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle opgaver, fx. hvis et malerfirma benytter tjenesten til at indhente sine konkurrenters priser (pristjek). I forbindelse med oprettelse af profil skal der vælges et kodeord. Kodeordet må kun anvendes af berettigede personer hos malerfirmaet, og skal opbevares forsvarligt. Kodeordet må derfor ikke videregives til andre end de berettigede hos malerfirmaet. Glemmes kodeordet, kan et nyt tildeles, og har du mistanke om, at kodeordet er eller bliver misbrugt, så kontakt dwitt.dk, der kan spærre kodeordet og tildele malerfirmaet et nyt. Malerfirmaet accepterer ved profiloprettelsen at modtage juridisk bindende meddelelser via den af malerfirma oplyste emailadresse.

3. Priser og betaling

Oprettelsen af en profil som Malerfirma og anvendelsen af tjenesten er betinget af betaling af en halv eller hel årlig brugsafgift, som betales forud. Prisen herfor er den til enhver tid gældende listepris ved bestilling, som fremgår af dwitt.dk tjenesten. Brugsafgiften betales netto kontant for den fulde periode ved oprettelse. Ved ophør af samarbejdet, jf. afsnit 12, tilbagebetales brugsafgiften ikke og dette uanset varigheden af abonnementet og tidspunktet for opsigelsen af aftalen. Malerfirmaet kan til hver en tid opsige/stoppe abonnementet. Er der givet rabatter, frafalder disse ved fremtidige forlængelser. Abonnementer kan når som helst opsiges skriftligt via email til info@dwitt.dk. Malerfirmaet kan forvente op til 14 dage fra emailen er modtaget til dwitt.dk sletter profilen. Opsigelse midt i en abonnementsperiode resulterer ikke i tilbagebetaling af den resterende del af abonnementet. Ud over den løbende brugsafgift er Malerfirmaet forpligtet til løbende at betale dwitt.dk en kommission af alt udført arbejde formidlet via dwitt.dk. Kommissionen udgør 4 % ekskl. moms af enhver fakturasum ekskl. moms, men inkl. ekstraarbejde, som ligger inden for et tilbud eller er tilknyttet et sådant tilbud indholdsmæssig såvel som tidsmæssigt. Tidsmæssigt gør det sig gældende, at følge og/eller ekstraarbejder, som udføres på baggrund af et accepteret tilbud inden for den fastsatte gyldighed af tilbuddet, også er omfattet af kommissionsbetalingen. Kommissionen faktureres ved at malerfirmaet afslutter og indtaster fakturaens endelige beløb. Herefter har malerfirmaet 7 dage til at betale modtaget faktura. Såfremt betaling ikke sker til den angivne dato for fakturaens forfald har malerfirmaet 7 dage til at indbetale dwitt.dks tilgodehavende. Såfremt dette ikke sker vil malerfirmaets konto suspenderes og genåbnes først, når indbetalingen af dwitt.dks tilgodehavende er registeret. Brugernes afregning til malerfirmaet eller mangel på samme er dwitt.dk uvedkommende og berører således ikke dwitt.dk’s ret til betalinger fra malerfirmaet. Brugsafgift og kommission fakturaer betales på dwitt.dk via Epay sikkere betalings vindue. Malerfirma har altid mulighed for at se og download alle betalte faktura under funktionen “Faktura”.
dwitt.dk er til enhver tid berettiget til at regulere brugsafgiftens og kommissionens størrelse med tre måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt malerfirmaet ikke kan acceptere en sådan regulering, er denne berettiget til at opsige sin profil hos dwitt.dk på grund af reguleringen med virkning fra udløbet af ovennævnte varsel for regulering. I tilfælde af malerfirmaet forsinkede betaling er malerfirmaet forpligtet til at svare dwitt.dk morarente med 2 % pr. påbegyndt kalendermåned med månedlig rentetilskrivning, således der beregnes renters rente.
Ved for sen betaling vil Malerfirmaet i første omgang anmodes om indbetaling via malerfirmaets tilknyttede email uden yderligere omkostninger. Betales det skyldige beløb ikke til dwitt.dk inden for de 7 dage, vil der automatisk påføres et rykkergebyr på DKK 100,00 på løbende uge, fakturaen ikke er betalt. Rykkergebyret kan dog maksimalt udgøre DKK 300,00 uanset fakturaens pålydende, hvorefter sagen vil overdrages til inkasso. Ved din modtagelse af fakturaen bedes du derfor jf. ovenstående sikre dig, at indholdet stemmer overens med det aftalte/faktisk udførte. Alt udført arbejde for Brugeren skal afsluttes korrekt og rettidigt i systemet af malerfirmaet senest 7 dage efter at arbejdet er udført. Ved for sen afslutning af allerede udført arbejde, vil der for hver overskredet uge pålægges et gebyr på DKK 250,00 ekskl. moms pr. udført opgave pr. uge. dwitt.dk er til hver en tid berettiget til at gennemgå historikken for det enkelte malerfirma afsluttede opgaver og således også fakturere gebyret med tilbagevirkende kraft for, for sent afsluttede opgaver. I den forbindelse skal det nævnes, at alle brugere på dwitt.dk modtager løbende mails fra dwitt.dk, som dels vedrører dato for accept og udførsel af arbejdet, men også efterfølgende afgivelse af rating samt information om prisen af det udførte arbejde i sin helhed.

Betal med dankort_22
Det er muligt at betale med dankort via dwitt.dk. Betalingen forgår via epay´s sikre SSL forbindelse og dwitt.dk gemmer ikke nogen kort informationer. Det er ikke muligt at betale sin faktura på andre måder end med dankort via dwitt.dk´s system.

4. Deling af indhold – upload af eget materiale

Uploader Malerfirmaet materiale på tjenesten, skal malerfirmaet sikre sig, at malerfirmaet ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. malerfirmaet må derfor som udgangspunkt alene uploade og dele materiale, malerfirmaet selv har lavet. Uploader og deler malerfirmaet materiale, andre har lavet, skal malerfirmaet sikre sig, at malerfirmaet ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, malerfirmaet uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede.

5. Ansvar for eget indhold

dwitt.dk påtager sig intet ansvar for dit materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder. Malerfirmaet indestår selv for, at lovligheden af det materiale, malerfirmaet uploader og deler med andre, herunder indestår malerfirmaet for, at din brug af materialet ikke krænker andre rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller persondataloven. Skulle dwitt.dk blive mødt med et erstatningskrav fra tredjemand, fordi malerfirmaet ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter malerfirmaet overfor dwitt.dk for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre for dwitt.dk, og malerfirmaet risikerer derfor at blive mødt med såvel erstatningskrav fra rettighedshaveren som dwitt.dk.

6. Retningslinjer for brug af dwitt.dk

Malerfirmaet er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. dwitt.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten. dwitt.dk tjenesten er primært til brug for Brugernes forespørgsel på maleropgaver og malerfirmaernes tilbud herpå. Det er ikke tilladt for Malerfirmaet at anvende tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser foruden ved tilbudsgivning gennem tjenesten og markedsføring gennem dennes malerfirmaetsprofil. Malerfirmaet forpligter sig til alene at have og tage kontakt med Brugerne vedrørende tilbudsgivning gennem tjenestens funktioner herom, og Malerfirmaet er således ikke berettiget til at tage direkte kontakt til Brugerne uden om tjenesten for at omgås tjenesten og dermed dwitt.dk’s ret til provision.

Malerfirmaet er forpligtet til at meddele dwitt.dk ethvert beløb faktureret en Bruger senest 30 dage efter et tilbud er accepteret af en Bruger, dog aldrig senere end 7 dage efter at arbejdet er udført. I det omfang Malerfirmaet ikke oplyser dwitt.dk om, at en fakturering har oversteget det angivne tilbud, eller undlader at meddele fakturaer som dwitt.dk er berettiget til provision af, er dwitt.dk berettiget til at opkræve en bod for ”tilbageholdelse af oplysninger om fakturering” svarende til 5 gange det afgivne tilbuds pålydende eller 5 gange den overstegne fakturering eller 5 gange den manglende fakturas pålydende, efter dwitt.dk’s eget ønske pr. overtrædelse, som forfalder til betaling straks efter anmodning herom fra dwitt.dk. dwitt.dk er altid berettiget til at afkræve dokumentation for en opgaves fakturering hos Malerfirmaet, som skal udleveres til dwitt.dk uden ugrundet ophold. I det omfang Malerfirmaet ikke fremsender dwitt.dk den fornødne dokumentation for en opgaves fakturering inden 7 dage efter anmodning herom, er dwitt.dk berettiget til at opkræve en bod for ”manglende udlevering af anmodet dokumentation” svarende til halvdelen af det afgivne tilbuds pålydende, som forfalder til betaling straks efter anmodning herom fra dwitt.dk. Ovennævnte to bestemmelser om bod kan kumuleres. I forbindelse med indkrævning af tilgodehavender jf. ovenstående bod, vil der blive pålagt et gebyr for håndtering på DKK 250,00 ekskl. moms pr. henvendelse uanset bodens størrelse. Krænker det materiale, Malerfirmaet uploader andres rettigheder fx andres ophavs eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning fx persondataloven, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder dwitt.dk sig retten til at fjerne/slette sådant materiale efter dwitt.dk’s eget skøn og uden forudgående advarsel. Som Malerfirmaet skal du endvidere iagttage almindelige ”netikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke. Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere andre malerfirmaer eller Brugere ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstateres det, at Malerfirmaet eller Brugere ikke overholder disse vilkår, er Malerfirmaet velkommen til at kontakte dwitt.dk.

dwitt.dk forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som dwitt.dk vurderer overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt, og ved grove overtrædelser eller gentagen overtrædelse af disse vilkår forbeholder dwitt.dk sig retten til at hindre Malerfirmaet adgang til tjenesten og tjenestens funktioner helt eller delvist og til at slette Malerfirmaet profil. Malerfirmaet på dwitt.dk er kontraktuelt underlagt vores løbende og obligatoriske stikprøvekontrol. Det betyder, at dit værksted som en del af dit samarbejde med dwitt.dk kan få foretaget en uvildig gennemgang af værkstedsarbejde som er formidlet af dwitt.dk. Stikprøvekontrollen er grundlaget for at sikre, at udført arbejde via dwitt.dk til hver en tid følger de tilbud som accepteres af boligejer og lejerne, men også at rigtigheden og kvaliteten af det udførte arbejde stemmer overens med det som kan forventes. Stikprøvekontrollen udføres af en uvildig part, som lovgivningsmæssigt er godkendt til det. Omkostningerne hertil dækkes af dwitt.dk og er således dit Malerfirma uvedkommende. Stilprøvekontrollerne udføres anonymt og du bliver alene forelagt resultaterne, hvis ikke arbejdet er godkendt. Resultaterne af stikprøvekontrollen kan ved grov misligeholdelse af den indgåede aftale imellem boligejer/lejer og Malerfirmaet føre til ophør af samarbejdet med dwitt.dk.

7. Oplysninger til malerfirmaet på dwitt.dk

Du accepterer, at dwitt.dk og bruger på tjenesten kan sende dig meddelelser via det på tjenesten fungerende beskedsystem samt din angivne emailadresse, ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra dwitt.dk og dwitt.dk’s samarbejdspartnere. Den af malerfirmaet oplyste emailadresse kan alene ses af bruger, når bruger har accepteret dit tilbud på dwitt.dk. Herefter vil emailadressen kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af opgaven. dwitt.dk anvender ikke din emailadresse eller beskedsystemet til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre du har givet dit samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve, hvilket kan gøres på tjenesten under din profil. dwitt.dk forbeholder sig dog ret til at bruge din emailadresse og det på tjenesten fungerende beskedsystem til at sende dig beskeder, vigtig information om tjenesten fx. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i tjenesten m.v., og fx hvor det på tjenesten integrerede beskedsystem ikke er tilgængelig.

8. Brug af dine oplysninger og dit materiale

Malerfirmaets stamoplysninger, herunder din emailadresse og det materiale malerfirmaet måtte uploade og dele med andre, vil af dwitt.dk ikke blive overdraget til andre eller af dwitt.dk brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse vilkår, herunder ved afgivelse af tilbud. Ved oprettelse af malerfirmaets profil og ved upload af materiale accepterer malerfirmaet, at disse oplysninger og malerfirmaet materiale gøres tilgængelig for omverdenen gennem tjenesten. Alt hvad malerfirmaet oploader af tilbud og data har dwitt.dk uindskrænket brugsret af, til brug for branchestatetisk og erfaringsdata, samt videresalg til 3. mand uden dette udløser honorar af nogen art til malerfirmaerne. Malerfirmaet accepterer ved upload af materiale, at dwitt.dk og øvrige, der har adgang til materialet, ret til at bruge dette materiale som angivet nedenfor under pkt. 9. Malerfirmaet accepterer også at det ikke er muligt at slette eller redigere det materiale, Malerfirmaet har uploadet. Er det dog alligevel muligt via dwitt.dk site, kan malerfirmaet frit slette og redigere det der er muligt via den tildelte funktion.

9. Rettigheder til dwitt.dk og indhold på sitet

dwitt.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til dwitt.dk tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af dwitt.dk i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v. dwitt.dk erhverver sig rettigheder over til det materiale, du vælger at uploade.

10. Persondata

Når du opretter en profil på dwitt.dk tjenesten, indsamler og opbevarer dwitt.dk de enkelte stamdata (obligatoriske oplysninger), hvilket er nødvendig for at kunne administrere din brug af tjenesten. På dwitt.dk tjenesten anvendes også såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren overfor dwitt.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og således at tjenesten kan huske dit brugernavn. I forbindelse med besøg på tjenesten registreres og opbevares den anvendte IPadresse for din computer. Brug af cookies og registrering af din IPadresse sikrer en logning af din brug af tjenesten og er også nødvendig for at sikre en sikker kommunikation og administration af dine rettigheder på tjenesten. dwitt.dk videregiver ikke dine stamoplysninger og øvrige oplysninger, der registreres om dig og din færden på tjenesten eller det materiale, du oploader på tjenesten, medmindre du selv giver adgang for andre til sådan information, eller dwitt.dk forudgående har indhentet dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse. Pålægges dwitt.dk at udlevere oplysninger om dig af politiet eller af domstolene, vil dwitt.dk dog udlevere de krævede oplysninger. dwitt.dk anvender en ekstern itleverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af dwitt.dk. Denne itleverandør er databehandler for dwitt.dk, og du accepterer hermed, at itleverandøren også behandler de data for hvilken du selv er dataansvarlig. Itleverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra dwitt.dk, og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver, eller materiale du uploader. Du giver ved accept af disse vilkår dwitt.dk fuldmagt til at give instrukser overfor Itleverandøren vedrørende behandling af dine data. For at du kan oprette en profil hos os på dwitt.dk har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, samt emailadresse Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Direktøren og fremtidige ansatte for dwitt.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi bruger en logstatistik på dwitt.dk hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere dwitt.dk.

11. Ansvarsbegrænsning

dwitt.dk tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og dwitt.dk vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid. dwitt.dk kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig. dwitt.dk tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan desværre forekomme og Malerfirmaet anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, Malerfirmaet uploader på tjenesten. dwitt.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af Malerfirmaet data, herunder uploadet materiale. dwitt.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som Malerfirmaet måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som Malerfirmaet måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten. dwitt.dk er alene formidler af informationer på tjenesten, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud bruger og malerfirmaer imellem. dwitt.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. dwitt.dk er således ikke involveret i selve transaktionerne, hvor en bruger får udført arbejde i henhold til et given tilbud, og dwitt.dk fraskriver sig således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler herved. Såfremt dwitt.dk til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er dwitt.dk’s ansvar overfor brugere såvel som malerfirmaer begrænset til et største af følgende: (i) 50 % af den samlede brugsafgiftsbetaling, som dwitt.dk har modtaget fra malerfirmaet inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen, eller (ii) DKK 1.000. Ovenstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

12. Sletning af dit malerfirma

Aftalen om profil brugsafgift indgås ved oprettelsen af profilen for Malerfirmaet, og løber indtil denne udløber. Du kan til enhver tid vælge at få slette din malerfirmaprofil og/eller de stamdata oplysninger du har på tjenesten. Dog vil dine materialer ikke være mulige at få slette. Sletning af dit malerfirma skal sendes skriftlig til info@dwitt.dk med referencen ”sletning af malerfirma”. Det må forventes at det kan tage op til 14dage fra dwitt.dk modtager emailen, til profilen er slettet. Ved sletning af din malerfirmaprofil skal du også være opmærksom på, at evt. beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse beskeder vil ikke blive slettet. Er din malerfirmaprofil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse vilkår, forbeholder dwitt.dk sig retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet helt eller delvist. dwitt.dk forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde tjenesten og dermed at slette din malerfirmaprofil i sådant tilfælde.

13. Ændring af disse vilkår

dwitt.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil dwitt.dk varsle ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og/eller sendes som besked direkte til dig som bruger via din oplyste emailadresse. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på tjenesten.

14. Overdragelse

Din brugerprofil er personlig, og du kan ikke overdrage denne til andre uden dwitt.dk’s samtykke. dwitt.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

15. Kontaktoplysninger

dwitt.dk tjenesten drives af:
dwitt v/Output By Brian
CVR. nr.: 27135242
Enghavevej 4
3300 Frederiksværk
Tlf.: +45 26838683
Email: info@dwitt.dk
Der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske profiloplysninger), samt databehandler i forhold til de oplysninger og det materiale, du selv vælger at uploade på tjenesten.

16. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem dwitt.dk og et malerfirma, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved dwitt.dk’s til enhver tid værende værneting. Tvister mellem forbrugere og dwitt.dk følger reglerne for forbrugerværneting i retsplejeloven. Frederiksværk, den 17. Marts 2014